كلينجارد جوان جي 10 57373

Dissertation - سیمای سوسیالیسم- كلينجارد جوان جي 10 57373 ,2018-7-5 · بيش از 50% عرضه ي نيروي کار توسط نيروهاي جوان صورت مي گيرد، به نحوي که 38،3 درصد آنان را گروه سني 24-15 و 27،4 درصد را گروه سني 34-25 تشکيل مي دهد يعني در مجموع اين دو گروه 7،55 درصد عرضه ي …Dissertation - سیمای سوسیالیسم2018-7-5 · بيش از 50% عرضه ي نيروي کار توسط نيروهاي جوان صورت مي گيرد، به نحوي که 38،3 درصد آنان را گروه سني 24-15 و 27،4 درصد را گروه سني 34-25 تشکيل مي دهد يعني در مجموع اين دو گروه 7،55 درصد عرضه ي …huggingfaceo

{"version":"1.0","truncation":null,"padding":null,"added_tokens":[{"id":0,"special":true,"content":"[PAD]","single_word":false,"lstrip":false,"rstrip":false ...

huggingfaceo

{"version":"1.0","truncation":null,"padding":null,"added_tokens":[{"id":0,"special":true,"content":"[PAD]","single_word":false,"lstrip":false,"rstrip":false ...

huggingfaceo

{"version":"1.0","truncation":null,"padding":null,"added_tokens":[{"id":0,"special":true,"content":"[PAD]","single_word":false,"lstrip":false,"rstrip":false ...

Dissertation - سیمای سوسیالیسم

2018-7-5 · بيش از 50% عرضه ي نيروي کار توسط نيروهاي جوان صورت مي گيرد، به نحوي که 38،3 درصد آنان را گروه سني 24-15 و 27،4 درصد را گروه سني 34-25 تشکيل مي دهد يعني در مجموع اين دو گروه 7،55 درصد عرضه ي …